Khả năng chấp nhận

Chúng tôi đang làm việc cùng với các nhân viên khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tìm hiểu những đổi mới nào sẽ thực sự hữu ích cho công việc lâm sàng hàng ngày và cách tốt nhất để giảm khối lượng công việc và cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi muốn biết các bác sĩ, y tá và bệnh nhân nghĩ gì về những đổi mới mà chúng tôi đang nghiên cứu.

Leads: Chris PatonJacob McKnight.

Nhóm của chúng tôi hướng đến việc tìm hiểu bối cảnh kỹ thuật-xã hội để cung cấp thông tin đầy đủ cho việc thiết kế và triển khai các công cụ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân nặng ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế. Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp định tính khác nhau để tìm hiểu các đơn vị chăm sóc đặc biệt, bao gồm việc quan sát và phỏng vấn bán cấu trúc. Những phương pháp này giúp chúng tôi hiểu công việc chăm sóc hồi sức tích cực hiện đang được thực hiện như thế nào, vào thời gian nào và ai là người thực hiện.

Hiểu được sự phân công lao động và sự đa dạng của các yếu tố ảnh hưởng đến công việc của các nhân viên đang làm việc trong ICU là rất quan trọng để phát triển các công nghệ một cách hiệu quả. Các công nghệ chúng tôi phát triển phải giải quyết các vấn đề thực tế cho các nhân viên tuyến đầu và chúng cần được gắn với thực tiễn. Sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh không chỉ cải thiện tính an toàn và hiệu quả của các công nghệ mới mà còn đảm bảo các công cụ đã phát triển sẽ không bị bỏ qua hoặc lãng quên.

Tiến độ công việc

Ngày 24 tháng 8 2020

Hiện nay, chúng tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ lâm sàng, y tá và dành nhiều thời gian quan sát thực hành lâm sàng trong ICU. Vai trò và nhiệm vụ của những cá nhân này rất đa dạng và rất cần sự phối hợp chặt chẽ và làm việc theo nhóm khi tiến hành nghiên cứu.

Một trong những lĩnh vực quan tâm chính của chúng tôi là các dấu hiệu sinh tồn được thu thập và sử dụng như thế nào. Thông thường, điều dưỡng sẽ ghi lại thủ công các dấu hiệu sinh tồn mỗi giờ, hoặc mỗi ba giờ tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Điều dưỡng còn có rất nhiều nhiệm vụ khác phải làm và có thể việc ghi nhận dấu hiệu sinh tồn thường quy của họ sẽ liên tục bị gián đoạn bởi những nhiệm vụ khác đòi hỏi sự tập trung của họ. Điều dưỡng phải chọn lựa cách để cân bằng công việc. Tương tự như vậy, các bác sĩ chịu trách nhiệm cuối cùng về tình trạng của bệnh nhân và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn khi họ cần. Tuy nhiên, việc ghi chép các dấu hiệu sinh tồn theo thời gian có xu hướng không được bác sĩ sử dụng một cách tích cực mà chỉ sử dụng vào đầu và cuối ca làm việc để lập kế hoạch chăm sóc.

Theo thời gian, chúng tôi hy vọng sẽ sử dụng sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh này để cung cấp thông tin cho sự phát triển của các công nghệ giúp cho việc chăm sóc hồi sức tích cực an toàn và hiệu quả hơn.